Електроцентрали

В електроцентралите ефективността на кондензатора е едно от най-важните предварителни условия за икономична и екологосъобразна експлоатация. Ние предлагаме технологии и специализирани услуги за водообработка на:

  • Топлоелектрически централи
  • Атомни електроцентрали
  • Когенерационни централи
  • Газово-парни централи

 

Подготовка на добавъчна вода

Често се използва суровата вода от реките или морето. Нашият широк спектър програми за третиране води до производството на висококачествена добавъчна вода, необходима за добрата експлоатация на парната турбина и кондензатора. За постигане на постоянно високо качество на захранващата вода ние доставяме флокуланти за отстраняване на твърдите частици.

Приложение – Отпадни води

 

Затворени и отворени охладителни системи

централа В електроцентралите за охлаждането на кондензаторите се използват големи количества охлаждаща вода. Охладителните системи, които често са големи, трябва да бъдат третирани, за да се предпази кондензатора от повреди. Оптималната водообработка може да намали накипа, отложенията, корозията и микробиологичните проблеми. Ние доставяме високо ефективни продукти за третиране на циркулационната вода за стабилизиране на твърдостта, корозионна защита и микробиологичен контрол.

Приложение – Охлаждаща и технологична вода

 

Третиране на когенерационни котли

За производството на електроенергия и топлина се използват котлови системи. Третирането на котловата вода е важен компонент за осъществяване на безопасна, безаварийна и икономична експлоатация, както и за високото качество на парата. Накипът и корозията намаляват ефективността на котела. Котлови обработки, които осигуряват корозионна защита и намаляват образуването на накип:

  • Индивидуални програми за водообработка за паропроизводство;
  • Добавки за течни горива за дизелови двигатели;
  • Реагенти за почистване на газови турбини на ход и по време на престой, одобрени от Флотата на САЩ;
  • Третиране на топлофикационни мрежи.

Приложение – Котли и топлообменници

 

Почистване на пластинчати топлообменници

Специални реагенти, създадени за почистване на пластинчати топлообменници, спомагателни охладителни системи, правоточни охладителни системи, използващи сурова вода от реки или морета, посредством които се отстранява мръсотията, отложенията и др.

Приложение – Почистващи агенти

 

Сероочистващи инсталации

Специални кристализиращи агенти за сероочистващи процеси за предотвратяване утаяването на калциев сулфат.