Стоманолеярна и коксова индустрия

Атилиана има богат опит с водообработките в стоманолеярни и коксови заводи. По тази причина разбираме целия процес от доменната пещ и непрекъснатото леене до повърхностната обработка на метала, което спомага за разрешаване на проблемите с водата, започвайки от предварителната обработка до изпускането.

 

Охладителни и технологични водни системи

Нашите решения са адаптирани към спецификата на стоманолеярните и металообработващата промишленост, както и към основните рискове, срещани там:

 • Отложения и накип, например в скруберите, разпръсквателните дюзи и кокилите за леене;
 • Замърсители от производството, например прах, метални оксиди, масла, леярски прах и др.;
 • Характеристики дължащи се на възрастта на предприятията, например системи основани на различни метали;
 • Размер на системите, с големи, разклонени мрежи и висок температурен товар.

За намаляване потреблението на вода и увеличаване безопасността на експлоатация е необходима оптимална водообработка, адаптирана към конкретните нужди. С нашите продукти се избягват накипа, отложенията, корозията и проблемите с микробиологията.

Приложение – Охлаждащи и технологични води

 

Отпадни води

До момента на изпускането отпадните води трябва да отговарят на нормативните ограничения. Използването на нашите флокуланти и разделители на емулсии може Ви помогне да отговорите на изискваните граници:

 • Разделители на емулсии, специално разработени за третиране на големи количества маслени и маслено-водни емулсии от стоманолеярни, които намаляват количеството на маслените отпадни води и свеждат до минимум цялостните разходи;
 • Други обработки за отстраняване на основните замърсители от отпадните води от стоманолеярни – масло, метални йони, твърди отложения и повърхностно действащи агенти, като значително намаляват стойността на ХПК.

Приложение – Отпадни води

 

Коксови заводи

Ferrosolf®: Атилиана предоставя на коксовите заводи продукти, решения и опит в областта на:

 • Контрол на праха;
 • Замърсяването;
 • Уплътнения на капаци и врати;
 • Покритие на коксови пещи;
 • Тези технологии са включени в нашата гама Ferrosolf®.

Приложение – Химикали за технологични води